Психологія і особистість

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ РУКОПИСІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ «ПСИХОЛОГІЯ І ОСОБИСТІСТЬ»

Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Стаття має відповідати тематиці журналу, сучасному етапові розвитку психологічної науки. Рукопис повинен бути відредагований, мати концептуальну строгість, логічну зв'язаність, зрозумілість та чіткість викладення.
Обсяг статті - не менше 12 сторінок (виключенням є огляд літератури - 1-2 сторінки та інформаційні повідомлення -0,5-1 сторінка).
Матеріали до друку подаються українською мовою в електронному вигляді на e-mail редакції: psychologiyaiosobystist@gmail.com.
Текст статті має бути набраний в редакторі Word (версія після шостої), без переносів, збережений у форматі doc або rtf, шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал - полуторний, відступ - 1,25 см, вирівнювання - по ширині, поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - по 20 мм, відступ між словами - 1 пробіл, тире (а - б) не ототожнювати з дефісом (а-б). Таблиці, діаграми створювати у редакторах Word або ЕхсеІ (версій не раніше 1997 року), елементи графіки мають бути згрупованими, колір тексту, графіки - чорно-білий.
Перед основним текстом статті, ліворуч з абзацу, надрукувати УДК, а нижче через полуторний інтервал праворуч - ініціали та прізвище автора (співавторів) - напівжирними курсивними рядковими літерами.
Нижче, через один полуторний інтервал, по центру - назву статті НАПІВЖИРНИМИ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ.
Після назви статті через один інтервал, має бути подана анотації статті (не більше 800 знаків) та ключові слова (5-10 основних використаних у тексті термінів) українською мовою.
Після анотації через один інтервал подається текст статті, який повинен обов'язково містити (згідно Постанови ВАК від 15.01.2003, № 705/1) такі наукові елементи:

  1. Постановку проблеми у загальному вигляді та 'її зв'язок із науковими чи практичними завданнями;
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
  3. Формулювання ідей статті (постановка завдань);
  4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5. Висновки з даного дослідження (що відповідають поставленим завданням) і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Посилання на джерела у тексті робити у квадратних дужках: порядковий номер у списку літератури та номер сторінки джерела - [8, с. 25]; у разі посилання на декілька джерел одночасно їх номери у списку джерел розділяються крапкою з комою - [5; 6; 9].
Після закінчення основного змісту статті слід відступити один рядок і з абзацу надрукувати підзаголовок Список використаних джерел (рядковими, напівжирними, курсивними), потім з абзацу подати автопронумерований список використаних джерел згідно діючих державних стандартів (Бюлетень ВАК України 2008. - №3).
Після закінчення списку джерел - подати переклад анотації англійською мовою, яка містить прізвище та ініціали автора (співавторів), назву статті,зміст, ключові слова (зразки оформлення статей дивись вище).
До статті додається:

  1. Довідка про автора (авторів): прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, номери телефонів, e-mail, авторський ORCID;
  2. Одна рецензія науковця із завіреним за основним місцем роботи підписом рецензента (для авторів без наукового ступеня).
Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати, скорочувати та передавати рукописи статей на зовнішнє рецензування, листуватися у разі необхідності з авторами. Думка редакції може не збігатися з думкою авторів.