Психологія і особистість

Журнал “Психологія і особистість” видається Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка з 2011 року. Журнал є загальнодержавним науковим виданням у галузі психологічних наук періодичністю випуску 2 рази на рік. Мова видання – українська.
Журнал “Психологія і особистість” публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов’язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основні рубрики журналу:

Категоріями читачів журналу є науковці, вчителі, студенти, магістранти, аспіранти.
E-mail редакції: psychologiyaiosobystist@gmail.com

Останній номер

ISSN 2226-4078 (Print)

ISSN 2410-3527 (Online)

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ МОН України №445 від 15.04.2014)

Журнал внесено / проіндексовано в таких науковометричних базах:
Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), OpenAIRE.

Стратегія рецензування
Наукове видання слідує стратегії подвійного сліпого рецензування статей. Стаття пересилається двом рецензентам (експертам в тематиці даного дослідження) для рецензування в світлі провідних тематичних напрямків журналу та відповідно до вимог якості наукових досліджень. У перевірці статей, що потребують змін, задіяні ті ж самі рецензенти, які оцінюють відповідність публікації вимогам якості даного наукового видання.

Процес рецензування
Журнал слідує такій системі рецензування 1 крок – стаття, представлена для рецензування, підтверджується звітом про прийняття протягом 24 годин.
2 крок – рукопис/стаття надсилається двом рецензентам (при цьому текст публікації подається без прізвища та ініціалів автора (ів))
Процес рецензування триває не більше двох тижнів.
3 крок – звіти про рецензування збираються від рецензентів відповідальним редактором, який потім пересилає звіти рецензування авторам, де вказує усі строки та умови публікації статті.